РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
В практиката си адвокат Здравко Василев е извършвал регистрации в Търговския регистър на еднолични търговци, търговски дружества, тяхно преобразуване, промяна в обстоятелства относно регистрирани търговци, апортни вноски, продажба на търговски предприятия и др.
Адвокат Здравко Василев е регистрирал и сдружения и фондации в съдебен регистър, както и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел.