ИСКОВА ЗАЩИТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР И НАРУШАВАНЕ НА ВЕЩНО ПРАВО
Сключването на договор е само начало. Често след това се сблъскваме с неизпълнението му. Колкото и да е неприятно, единственият изход обикновено остава длъжникът по договора да бъде принуден да изпълни задължението си чрез осъдително съдебно решение. В практиката си се сблъсквам с подобни случаи и мога да предложа съдействие на доверилите ми се лица за решаване на всеки проблем, произтичащ от неизпълнение на договорни задължения.
Случва се и изправната страна по договор да иска да се освободи от поетите задължения по него поради неизпълнение на договора от насрещната неизправна страна. В този случай договорът следва да се развали, за което също съм съдействал на обърнали се към мен лица.
И в двата случай - на търсено чрез Съда изпълнение на договор и на развалянето му при наличие на понесени вреди съм съдействал и чрез предявяване на иск за тяхното обезщетяване.