БРАЧНИ ДЕЛА И ОСИНОВЯВАНИЯ
Адвокат Здравко Василев има опит в разрешаване на спорови, свързани с прекратяване на брак, упражняване на родителски права, присъждане на издръжка и уреждане на имуществени отношения между съпрузи. 
Сътрудник съм на организации, занимаващи се със закрила на детето и оказване на съдействие за осиновяване.