Начало
Още за правото
 
Адвокатска кантора
ALFA et OMEGA
гр. Пловдив, ПК 4000
ул."Софроний Врачански" №24, офис 6
тел.: +359 32 585 130
GSM: +359 898 336 389
zdravkovassilev@gmail.com


Адвокатска кантора Пловдив
 
- Събиране на вземания -
- Брачни дела и осиновявания -
- Регистрация на търговци и юридически лица с нестопанска цел -
- Искова защита при неизпълнение на договор и нарушаване на вещно право -
- Адвокат в Пловдив -
- Правни услуги за българските граждани в чужбина -
Адвокатска кантора Пловдив
Адвокат Здравко Василев практикува от април 2000 година като основният акцент в неговата работа пада върху гражданското и търговското право. Използването на чужди езици позволява на адвоката да поддържа връзка и с чуждестранни клиенти и довежда до спестяване на средства от тяхна страна тъй като ред правни услуги се извършват без пътуване на чужденците до страната, при изготвяне на необходимите документи както на български, така и на съответния чужд език.
По този начин се улесняват например до голяма степен вписванията в Търговския регистър и се избягва заплащането на услуги на преводач тъй като адвокатът борави сам с чуждия език и специфичната юридическа терминология. Адвокатът изготвя и анализи по правни проблеми на свои клиенти като услугата се извършва и по електронна поща за улесняване на съвместната работа. Тъй като често търговски дружества се нуждаят от правни съвети в зависимост от работата си, без да е налице нужда от абонаментно правно обслужване, като адвокат, без това да вреди на ангажиментите ми, извършвам периодично и такава юридическа работа.
В своята работа с обърнали се към мен хора съм се сблъсквал с широкия спектър на правните проблеми, произтичащи от трудовата дейност, сключването на договори, при наследяване, прекратяване на брак, придобиване, упражняване и защита на права върху вещи. Оформянето на документи за изповядване на сделка при нотариус, на вписване в Търговския регистър на ЕТ и търговски дружества и на сдружения и фондации в съдебния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, изготвяне на книжа във връзка с уреждане на правни спорове е част от рутинната работа на адвокатската ми кантора.
Специално внимание в практиката си съм отдал на дела за непозволено увреждане: понесени вреди от чуждо виновно и противоправно поведение без между отговорния за него и увредения да е имало някакви договорни отношения и за вреди от вещи. Занимавал съм се също с дела за трудова злополука и професионално заболяване, както и с искове за ангажиране на отговорността на държавата и общините за вреди.
Адвокатска кантора Пловдив
В работата си винаги съм се стремял да възприемам проблемите на хората като свои и да търся най-приемливото решение като редства и време за тяхното разрешаване. Аз никога не съм забравял, че всяко едно начинание, свързано с оказване на правна помощ е с много неизвестни, да се гарантира резултатът не е постижимо и държа да уведомя за това всеки обърнал се за помощ към мен като в същото време се стремя доколкото това е възможно да направя трезва преценка на шансовете за успех и да начертая пътя към него при съвместната работа с хората, чиито права защитавам. Наличието на честност в работата, солидарност с грижите на натоварилите ме с доверие лица и обсъждането с всеки отделен човек на конкретния случай за пълното му изясняване както за адвоката, така и за неговия доверител, който се интересува от правния му аспект, е най-верният и надежден път към една успешна развръзка.
Адвокатска кантора Пловдив